فهرست بستن

نظرسنجي دوره آموزشي سلامت جسم و روان در صنعت

لطفا به تمامي سوالات پاسخ دهيد تا امكان شركت در آزمون به شما داده شود.

قدرت بيان و تفهيم مطالب توسط استاد
روش تدريس استاد
ارائه مثال توسط استاد
ميزان تخصص استاد
معرفي منابع توسط استاد
كيفيت جلب مشاركت توسط استاد
پرسش و پاسخ توسط استاد
رفتار اجتماعي استاد
ايجاد انگيزش توسط استاد
توانايي اداره كلاس توسط استاد
كاربردي بودن مطالب
تازگي مطالب
كيفيت محتواي دوره
تناسب مدت از نظر ارائه كامل مطالب
انسجام و پيوستگي
ارتباط آموزش با مسئوليت شغلي
كيفيت پذيرايي
نظم شروع و خاتمه
امكانات آموزشي و وسائل كمك آموزشي
طرز برخورد
محيط آموزشي از نظر فيزيكي
ساير نظرات و پيشنهادات
از شرکت شما در نظرسنجی سپاسگزاریم.
شرکت ناب اندیشان ساینار صنعت یزد